Afilierea și legitimare la LPIN

Subliniem faptul că LPIN își dorește colaborarea cu toate cluburile din țară care au secții de natație și care antrenează sportivi de performanță, promovând astfel acest minunat sport.

Afilierea unui club la LPIN presupune următoarele:

- Clubul aspirant să fie afiliat FRNPM (Federația Română de Natație și Pentatlon Modern)

- Completarea „Cererii de afiliere” (poate fi găsită în secțiunea "Documente utile") semnată și ștampilată de reprezentantul legal al clubului.

- Furnizarea de copii după documentele de identificare ale clubului respectiv, logo,copie hotarare judecatoreasca, copie certificat de înregistrare fiscala, copie certificat identitate sportiva)

- Achitarea unei contribuții unice, la afiliere, în valoare de 500 RON, în contul - RO44BTRLRONCRT0467363101 Banca Transilvania

Legitimarea Sportivilor LPIN

NU este obligatorie legitimarea sportivilor la LPIN pentru participarea la competițiile Ligii. Singura condiție este ca, clubul respectiv să fie afiliat la LPIN iar clubul să furnizeze datele de identificare ale sportivului la prima participare (poză și copie după certificatul de naștere) și să aibă legalitatea asupra informațiilor transmise (sportivul respectiv să fie legitimat la propriul club, acordul părinților pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, vizitele medicale efectuate la zi).

Legitimarea este operația voluntară prin care un sportiv îşi reglementează situaţia legală la unitatea sportivă pe care o reprezintă în competițiile organizate de LPIN.

Pentru legitimarea sportivilor clubul va prezenta la LPIN următoarele acte:

- cererea de legitimare, completată la toate rubricile având data înscrisă clar, avizul medical cu menţiunea “ Apt pentru practicarea sportului”, viza şi ştampila clubului la care se legitimează, numărul şi data chitanţei cu care s-a plătit taxa de legitimare in suma de 30 RON. Cererea va purta semnătura părintelui sau tutorelui sportivului; formularul cererii de legitimare va fi descărcat de pe site-ul LPIN

- 1 fotografie recentă în format electronic (.jpg).

- copie după certificatul de naştere.

Un sportiv poate fi legitimat numai la un singur club afiliat la LPIN.

În caz de pierdere sau deteriorare a carnetului de legitimare, clubul sportiv va solicita LPIN eliberarea unui duplicat cu achitarea taxei stabilite.                 

Controlul medical al sportivilor legitimaţi se efectuează la  serviciile pentru controlul sportivilor din policlinici, sau la cabinetele medicale de la bazele sportive.

Controlul medical, ca şi avizul medical, este obligatoriu o dată la şase luni, cu excepţia situaţiilor menţionate ca atare de organul medical emitent.

Intră în obligația cluburilor afiliate să verifice existența si valabilitatea vizelor medicale pentru fiecare sportiv înregistrat în competițiile LPIN.

Sportivii din loturile reprezentative, nominalizaţi de federaţie efectuează controlul medical numai la Institutul Naţional de Medicină Sportivă, de trei ori pe an sau de câte ori este nevoie.

Viza medicală va cuprinde în mod obligatoriu data controlului medical, semnătura şi parafa medicului examinator precum și ștampila unităţii sanitare unde s-a efectuat controlul.

Transferarea Sportivilor LPIN

Ca si in cazul legitimării, cluburile care solicită transferarea unor sportivi, vor depune la LPIN următoarele documente:

- cererea de transfer, completată la toate rubricile având data înscrisă clar, avizul medical cu menţiunea “ Apt pentru practicarea sportului”, viza şi ștampila clubului la care se legitimează si dovada plătii taxei de legitimare. Cererea va purta semnătura părintelui sau tutorelui sportivului;

- acordul scris al clubului de la care se transferă sportivul;

- copie după certificatul de naştere.

Perioada in care se efectuează transferarea sportivilor este cuprinsa intre 03 ianuarie si 15 februarie, anul respectiv.