Organizare și Regulamente

Liga Performanței în Natație, denumită în continuare  “LPIN” este înființată și funcționează ca persoana juridică română de drept privat, cu caracter nepatrimonial, neguvernamentală, fără caracter politic.

Scopul principal al Ligii este susținerea de competiții sportive la nivel național având ca obiectiv primordial promovarea înotului de performanță în rândul copiilor și tineretului.

Comitetul director al LPIN, la începutul fiecărui an calendaristic, stabilește lista de evenimente și concursuri, astfel încât să asigure o acoperire națională, în perioade optime calendaristic, fără a se suprapune cu alte manifestări oficiale sau importante istoric naționale sau internaționale.

Reguli de organizare a Concusurilor LPIN

Cluburi

Înscrierile sportivilor în competiţiile organizate se vor efectua numai pe formularele electronice, conform modelului de pe site-ul LPIN . Fiecare sportiv trebuie să fie înscris conform numelor oficiale, de pe certificatul de naştere.

Prin înscrierea și trimiterea centralizatorului oficial de concurs, reprezentantul legal al clubului confirmă că toți sportivii sunt apți să concureze, au vizita medicală efectuată și valabilă. Reprezentantul legal al clubului poartă întreaga responsabilitate asupra legalității și distribuției informațiilor transmise LPIN (sportivul respectiv este legitimat în clubul respectiv, are acord de participare din partea părintelui, date sunt corecte, etc).

Termenele de înscriere a sportivilor în competiţii vor fi menționate în anunțul concursului, pe site-ul LPIN

Sportivi

La competiţiile organizate de LPIN, sportivii trebuie să posede și să poată arăta organizatorilor un act de identificare valid (legitimatia LPIN sau legitimația FRNPM sau legitimația clubului respectiv) înaintea începerii competiţiei.

Toţi sportivii au obligaţia de a participa numai în competiţiile destinate vârstei lor.

Sportivii sunt obligaţi să păstreze disciplina şi ordinea desăvârşită pe toată durata competiţiei și în toate împrejurările. Vor avea un comportament și limbaj civilizat în interacțiunea cu oficialii competiției, alți antrenori sau alți sportivi.

Pentru competiţie sportivii sunt obligaţi să se prezinte echipaţi în echipament sportiv adecvat, să aibă un aspect decent și îngrijit;

Arbitraj:

Arbitrul General     

 - este principalul responsabil de desfășurarea competitiei, având competența decizională în privința tuturor evenimentelor sportive și extra-sportive pe durata desfășurării competiției (inclusiv în timpul încălzirii).

-  este desemnat de către Comitetul Director al LPIN conform normelor prescrise în Regulamentul Asociației.

- are autoritate asupra celorlalți oficiali, va aproba repartiţiile lor şi îi va instrui cu privire la toate caracteristicile speciale sau la regulamentele referitoare la competiţii. El va aplica toate regulile şi deciziile LPIN şi va decide asupra tuturor chestiunilor referitoare la desfăşurarea concursului, a probelor sau orice aspect nereglementat prin regulament.

- poate interveni în competiţie în orice fază pentru a asigura că se respectă regulamentul intern  şi se va pronunţa asupra tuturor contestaţiilor referitoare la competiţia în curs.

- va avea grijă ca toţi oficialii necesari să  se afle la posturile lor pentru buna desfăşurare a competiţiei. El poate înlocui orice oficial absent, incapabil de a acţiona sau ineficient. Dacă consideră necesar, el poate numi oficiali în plus.

-  Înainte de începerea fiecărei probe, va atenţiona înotătorii printr-o serie de fluiere scurte să  se dezechipeze cu excepţia costumului de înot, urmate de un fluier lung care indică că trebuie să-şi ocupe poziţiile pe bloc start (sau în cazul procedeului spate şi ştafeta mixt să  sară în apă). Un al doilea fluier lung va aduce imediat înotătorul pentru procedeul spate şi ştafeta mixt în poziţia de start. Când înotătorii şi oficialii sunt pregătiți pentru start, Arbitrul General va ridica braţul atenţionând starterul că înotătorii îi aşteaptă comenzile. Arbitrul general va rămâne cu braţul ridicat până când se da startul.

- va descalifica pentru încălcarea regulamentului orice înotător observat de el personal. De asemenea, poate descalifica orice înotător pentru încălcări ale regulamentului ce i se raportează de ceilalţi oficiali autorizaţi. Toate descalificările sunt supuse deciziei Arbitrului General.

Arbitrii principali:

- Arbitru general adjunct 1 – probleme organizatorice

- Arbitru general adjunct 2 – director tehnic-sportiv;

Sunt desemnați de către Comitetul Director al LPIN conform normelor prescrise în Regulamentul Asociației.

Arbitrii secundari

Sunt desemnați înaintea fiecărei competiții de către Comitetul Director al LPIN conform normelor prescrise in Regulamentul Asociației.

Aceștia sunt:

 • Arbitrii de sosire
 • Cronometrori
 • Arbitrul de parcurs
 • Arbitrul de țarc
 • Arbitrul de Start 
 • Arbitrii de întoarcere

Arbitrii de sosire vor avea o poziție foarte înaltă  de-a lungul liniei de sosire de unde au permanent posibilitatea de a observa clar cursa și linia de sosire, și vor marca finalul cursei prin apăsarea butonului la terminarea cursei.

La fiecare probă, arbitrii de sosire decid și raportează clasamentul înotătorilor în funcție de ceea ce au observat ei.     

Fiecare cronometror va înregistra timpii înotătorilor repartizaţi pe culoarul lui .

Fiecare cronometror va porni cronometrul la semnalul de start şi îl va opri când înotătorul de pe culoarul său termină cursa.

Imediat după cursă, pe fiecare culoar în parte, cronometrorii vor înregistra pe fişa de start timpul cronometrului propriu, o vor înainta arbitrului general adjunct şi dacă  li se cere vor  prezenta cronometrele la control. Ei nu vor readuce cronometrele la zero până când nu primesc din partea arbitrului general adjunct comanda "cronometrele la zero"”

Dacă nu se folosește un sistem de înregistrare video, poate fi necesară utilizarea întregul complet de cronometrori, chiar atunci când se folosește un cronometraj electronic.

 Arbitrii de parcurs sunt așezați pe fiecare latură a bazinului.

 Fiecare arbitru de parcurs va urmări respectarea de către înotători a regulilor privitoare la procedeul înotat va trebui să  observe întoarcerile asistându-i pe arbitrii de întoarceri.

 Arbitrii de parcurs vor raporta orice încălcare a regulamentului Arbitrului General pe fișe semnate, dând detalii cu privire la proba, numărul de culoar și abaterea observată.

Arbitrul de țarc va aduna înotătorii și îi va ordona după culoarele de înot înainte de fiecare cursă. Arbitrul de țarc va raporta Arbitrului General dacă un înotător nu este prezent când este strigat.

Acesta va avea deplin control asupra înotătorilor din momentul când Arbitrul General îi indica aceasta până când începe cursa.

Starterul va raporta Arbitrului General dacă un înotător întârzie la start, nu ascultă un ordin din rea intenție sau are orice alta purtare greșită la start, dar numai Arbitrul General poate descalifica un înotător pentru motivele de mai sus.

Starterul va avea puterea de a decide dacă  startul este corect, dar numai supus deciziei Arbitrului General.

La startul unei probe, starterul va sta pe o latură a bazinului la circa 5 metri distanţă față de marginea de start a bazinului unde cronometrorii pot vedea și / sau auzi semnalul de start, iar înotătorii pot auzi semnalul.   

Un arbitru de întoarceri va fi repartizat la fiecare culoar la ambele capete ale bazinului.

Fiecare arbitru de întoarceri se va asigura ca înotătorii se conformează regulamentului specific pentru întoarceri, de la începutul ultimei mișcări a braţului înaintea contactului cu peretele şi până la terminarea primei mișcări a braţului după întoarcere. Arbitrii de întoarcere de la linia de sosire trebuie să  se asigure că înotătorii se supun regulamentelor specifice de la start şi până la încheierea primei tracţiuni de braţe. Arbitrii de întoarcere de la linia de sosire trebuie de asemenea să se asigure că înotătorii îşi vor încheia proba conform regulamentelor în vigoare;

Arbitrii de întoarcere vor raporta orice încălcare a regulamentului pe fişe semnate, dând detalii cu privire la proba, numărul de culoar și abaterea săvârşită; fişa se va preda Arbitrului General căruia îi aparține decizia de sancționare.

Secretariat

Activitatea de secretariat cuprinde activități pre, in timpul si post competiționale.

Secretarul este responsabil de verificarea rezultatelor computerizate sau a timpilor şi locurilor la fiecare probă primite de la arbitrul general. Secretarul şef va fi martor la semnarea de către arbitrul general al rezultatelor.

Secretarul va controla retragerile după serii sau finale, va înscrie rezultate în formele oficiale, va lista noile recorduri stabilite şi va ţine punctajul unde va fi cazul;

Juriul de apel  

Este format din 3 membri aleși de Adunarea Generală cu jumătate plus unu din voturi, având competenta jurisdicțională doar cu privire la competiții, când funcționează ca instanță de fond. Componenta:

- 1 reprezentant al Comitetului Director al LPIN, care nu este implicat decizional in cazul contestat;

- 2 reprezentanți ai cluburilor, numiți prin rotație

Comisia de disciplină

Este formata din 2 membri aleși de către Adunarea Generală și un membru din Comitetului Director al LPIN.

Componenta Comisiei este votată anual de Adunarea Generală a Asociației cu jumătate plus unu din voturi având competența jurisdicțională generală cu privire la abaterile disciplinare comise în cadrul LPIN, când funcționează ca instanță de fond care va avea atribuții de cercetare a împrejurărilor cauzei. In fața acesteia sunt formulate apărările și administrate probatoriile în susținerea poziției fiecărei părți. Cercetările întreprinse de Comisia de Disciplină vor fi finalizate prin pronunțarea unei hotărâri  împotriva căreia se poate face apel in termen de 15 zile de la comunicare, la Comitetul Director a cărui decizie este definitiva;

Cu privire la hotărârile pronunțate de Juriul de apel pentru contestațiile formulate cu ocazia desfășurării competițiilor, comisia de disciplină funcționează ca instanță de apel, iar Comitetul Director ca instană de recurs.

Desfăşurarea competiţiilor:

La şedinţa tehnică a fiecărei competiţii se va anunţa componenţa principalilor arbitri, arbitrul general, secretar şef, arbitri sosire.

Reprezinte obligația organizatorilor – respectiv a LPIN – sa asigure securitatea si supravegherea medicală pe toată durata competiției prin prezența unui echipaj medical autorizat, astfel încât să se poată asigura o intervenție rapidă si profesionistă în caz de accidentări.

În cadrul şedinţei tehnice, arbitrul general va aduce la cunoştinţa reprezentanţilor cluburilor datele principale ale desfăşurării competiţiei; ora festivităţilor de deschidere – închidere (acolo unde este cazul), orarul încălzirii, cuantumul pauzelor dintre probele individuale și ştafete, sistemul acordării premiilor, clasamentele, locul ţarcului sportivilor, sistemul de prezentare a sportivilor, modalitatea de dare a startului.

În cadrul şedinţei tehnice se vor efectua retragerile din concurs pentru sportivii care nu participă din motive obiective. În situaţia îmbolnăvirilor atestate de medicul concursului, un sportiv poate fi retras parţial din concurs, neavând însă dreptul de a mai participa la nici o probă în acea zi.

În situaţia neprezentării într-o probă a unui sportiv din alte motive decât cele atestate de medicul concursului, acel sportiv nu mai poate participa în tot concursul. Ridicarea acestei suspendări se poate face cu aprobarea arbitrului general prin plata unei amenzi de 200 lei.

In situaţia neprezentării în probă a unei ştafete din alte motive decât cele atestate de medicul concursului, acea ştafetă nu mai poate participa la următoarele probe de ştafetă din tot concursul. Ridicarea acestei suspendari se poate face cu aprobarea arbitrului general prin plata contravalorii în lei a unei amenzi însumând  dublul sumei prevăzute pentru sancțiunea individuală.

Seriile

Cei mai buni timpi creditați ai tuturor sportivilor înscrişi, pe precedentele 12 luni înainte de data finală de înscriere în competiţie vor fi prezentaţi pe formularele de înscriere şi listaţi. Înotătorii care nu vor prezenta timpii vor fi consideraţi cei mai lenţi şi vor fi plasaţi la sfârşitul listei. Plasamentul  înotătorilor cu timpi identici sau a mai mult de un înotător fără  timpi creditaţi va fi stabilit aleatoriu. Înotătorii vor fi repartizaţi pe culoare conform timpilor prezentaţi în modul următor:

o   Dacă  există o singură serie, ea se va transforma în finală şi se va înota numai în reuniunea finală.

o   Dacă există două  serii, înotătorul cel mai rapid va fi repartizat în seria a doua, următorul în prima serie, următorul în a doua  serie, următorul în prima serie etc. Al patru-lea înotător cel mai rapid va fi plasat în seria a treia, al cinci-lea în seria a doua şi al şase-lea în prima serie, al șapte-lea în seria a treia, etc.

o   Dacă există trei serii înotătorul cel mai rapid va fi repartizat în seria a treia,  următorul în a două  serie, următorul în prima serie. Al patrulea înotător cel mai rapid va fi plasat în seria a treia, al cincilea în seria a doua  şi al şaselea în prima serie, al şaptelea în seria a treia, etc.

Startul

Startul în probele de Liber, Bras, Fluture şi Mixt individual se va efectua prin săritură. La semnalul lung al arbitrului general, înotătorii se urcă pe bloc start şi rămân acolo. La comanda starterului - LUAȚI LOCURILE - înotătorii ocupă imediat poziţia de start cu cel puţin un picior pe marginea blocstartului. Poziţia mâinilor nu este relevantă. Când toţi înotătorii se află în poziţie de start, starterul va da semnalul de plecare.

Startul în probele de Spate şi Ştafeta Mixt se va efectua din apă. La primul semnal lung al arbitrului general înotătorii vor intra imediat în apă. La cel de-al doilea semnal lung al arbitrului general înotătorii se reîntorc fără  întârziere la peretele bazinului  şi ocupă poziţia de start .Când toţi sportivii s-au aşezat în poziţia de start starterul comandă: LUAȚI LOCURILE. Când sportivii stau nemişcaţi starterul dă semnalul de plecare.

Orice înotător care va porni înaintea semnalului de start va fi descalificat. Dacă  semnalul de start se aude înainte de a se declara descalificarea, cursa va continua şi înotătorul sau înotătorii care au greşit vor fi descalificaţi la sfârşitul ei. Dacă  descalificarea a fost declarată înainte de a se da semnalul de start, cei descalificaţi vor părăsi locul de start și se va proceda la un nou start pentru cei rămaşi.

Procedee de înot

 • Procedeul LIBER
 • Procedeul SPATE
 • Procedeul BRAS
 • Procedeul FLUTURE
 • Înotul MIXT

 Înotul liber înseamnă ca în proba astfel denumită înotătorul poate înota orice procedeu tehnic, exceptând mixt individual sau probele de ştafeta mixt, în care procedeul  liber înseamnă orice alt procedeu în afară de spate, bras sau fluture.

O parte a corpului înotătorului trebuie să  atingă  peretele  bazinului la terminarea fiecărei lungimi şi la sosire.

O parte a corpului înotătorului trebuie să spargă apa pe durata întregii probe cu excepţia întoarcerilor, unde se permite ca înotătorul să se afle complet scufundat, dar pe o distanţă maximă de 15m după start şi după fiecare întoarcere. În acest punct capul trebuie să  spargă suprafaţa apei.

Înaintea semnalului de start, înotătorii trebuie să  se afle în apă cu faţa spre blocstart, cu ambele mâini prinse de blocstart. Nu este permisă sprijinirea picioarelor în sparge val şi nici sprijinirea degetelor pe marginea sparge valului.

La semnalul de start şi după întoarcere înotătorul trebuie să împingă şi să înoate pe spate pe durata întregii curse, cu excepţia întoarcerilor. Poziţia normală pe spate poate include şi o mişcare de rulare (răsucire) a corpului în jurul axei longitudinale dar poate merge până la 900, dar nu şi 900, față de planul orizontal. Poziţia capului nu este relevantă.

O parte a înotătorului trebuie să spargă suprafaţa apei. Se va permite înotătorului să  fie complet sub apă în cursul întoarcerii, la finiş şi pe o distanţă nu mai mare de 15 m după start sau după fiecare întoarcere. În acest punct capul înotătorului trebuie să spargă apa.

În timpul execuţiei unei întoarceri, peretele trebuie atins cu o parte a corpului înotătorului. Pe durata întoarcerii, umerii se pot răsuci vertical spre piept după care se poate folosi o tracţiune continuă cu un singur braţ sau o tracţiune continuă  cu ambele braţe pentru a iniţia întoarcerea. Înotătorul trebuie să  revină în poziţia pe spate la  părăsirea peretelui bazinului.

La sfârşitul cursei (la sosire) înotătorul trebuie să  atingă peretele bazinului în poziţia pe spate.

 De la începutul primei mişcări de braţe după start şi după fiecare întoarcere, corpul înotătorului trebuie să stea pe piept. Nu se permite răsucirea corpului pe spate în nici un moment. Pe durata cursei, un ciclul corect de înaintare în procedeu va fi: o tracţiune de braţe şi o bătaie de picioare, în această ordine;

Toate mişcările braţelor vor fi simultane şi în acelaşi plan orizontal fără  mişcări alternative.

Mâinile vor fi împinse în faţă împreună de la piept peste, la sau sub suprafaţa apei. Coatele vor fi tot timpul sub apă în afară de ultima mişcare înainte de întoarcere, în cursul întoarcerii şi la sosire. Mâinile vor aduse înapoi la sau sub suprafaţa apei. Mâinile nu vor fi aduse înapoi peste linia şoldurilor, cu excepţia primei tracţiuni după start şi după fiecare întoarcere.

Pe durata fiecărui ciclu complet, o parte a capului înotătorului va sparge suprafaţa apei. După start şi după fiecare întoarcere, înotătorul poate face o tracţiune completa de braţe înspre înapoi (spre picioare). Capul trebuie sa spargă suprafaţa apei înainte ca braţele să se întoarcă prin interior către porţiunea cea mai largă a celei de-a  doua tracţiuni. Este permisă o singura bătaie de picioare delfin în jos, urmată de o bătaie de picioare bras pe durata scufundării. După aceasta toate mişcările picioarelor trebuie să fie simultane și în același plan orizontal fără mişcări alternative.

Labele picioarelor trebuie întoarse spre exterior în timpul mişcării de propulsare a picioarelor. Sunt interzise mişcările de forfecare, lopătare sau delfin în jos. Spargerea suprafeţei apei cu picioarele este permisă  numai dacă  este urmată de o mişcare de picioare delfin în jos.

La fiecare întoarcere şi la sfirşitul probei atingerea peretelui se va face cu ambele mâini simultan la, sub, sau deasupra nivelului apei. Capul poate fi scufundat după ultima mişcare de tracţiune a braţelor înaintea atingerii peretelui, cu condiţia să  spargă suprafaţa apei într-un anumit punct în timpul ultimului ciclu complet sau incomplet dinaintea atingerii peretelui.

De la începutul primei mişcări de braţe după start şi la fiecare întoarcere, corpul înotătorului trebuie să stea pe piept. Sub apă se permite mişcarea de picioare pe lateral. Nu se admite rularea pe spate în nici un moment.

Ambele braţe trebuie să fie aduse împreună înainte, împreună  pe deasupra apei şi aduse înapoi simultan, pe toata durata cursei.

Toate mişcările picioarelor în sus şi în jos trebuie să  fie simultane. Nu este obligatoriu ca picioarele sau labele picioarelor să  fie menţinute la acelaşi nivel, însă nu se permit mişcări alternative. Nu se permite mişcarea picioarelor ca la stilul bras.

La fiecare întoarcere sau la sfirşitul cursei, peretele trebuie atins cu ambele mâini simultan la, deasupra sau sub nivelul apei.

La start şi la întoarceri înotătorul are pemisiunea să  execute una sau mai multe mişcări de picioare şi o mişcare de braţe sub apă,  care trebuie să-l aducă la suprafaţa apei. Este permis înotătorului să  fie complet sub apă  o distanţă nu mai mare de 15 m după start şi după fiecare întoarcere. Dar în acest punct, capul trebuie să  spargă suprafaţa apei. Înotătorul trebuie să  ramână la suprafaţă tot până la următoarea întoarcere sau sosire.

În probele de mixt individual, înotătorul înoată în toate cele patru procedee, în următoarea ordine: fluture, spate, bras și liber.

Încheierea fiecărei distanţe parcurse trebuie să fie în conformitate cu prevederile regulamentare care se aplică la stilul în cauză.

Cursa

Un înotător trebuie să  parcurgă întreaga distanţă a bazinului pentru a se califica.

Un înotător trebuie să  finalizeze cursa pe acelaşi culoar pe care a luat startul.

În toate probele, înotătorul trebuie să  aibă contact fizic cu peretele bazinului  la întoarceri. La întoarcere, înotătorul se va împinge în peretele bazinului; nu se permite ca el să  se  împingă sau  să  păşească pe fundul bazinului.

Înotătorul poate să  stea pe fundul bazinului în timpul probelor de liber, sau pe  distanţa de la liber din probele de mixt, fără a fi descalificat, dar nu poate face paşi.

Nu se permite tragerea de frânghia culoarului.

Obstrucţionarea unui alt înotător prin pătrunderea pe alt culoar sau prin jenarea lui în alt mod, va descalifica sportivul care a procedat astfel.

Înotătorul nu are voie să  folosească dispoziţive care pot mări viteza, îmbunătăţi plutirea sau anduranța (palmare, labe, aripioare etc) precum nici dispozitive audio pentru comunicare cu antrenorul, căști audio pentru ascultare de muzică etc.

Dacă un înotător care nu este înscris în proba care se dispută, sare în apă în timpul desfăşurării probei, el va fi descalificat pentru proba la care a fost înscris şi la care urmează să  participe.

La proba de ștafetă participă patru înotători.

În probele de ştafetă, echipa unui înotător ale cărui  picioare pierd contactul cu blocstartul înainte de atingerea peretelui bazinului de către colegul de echipă, va fi descalificată. Orice  echipă de ştafetă va fi descalificată, dacă  unul din membrii ei, altul decât cel desemnat să  parcurgă acea lungime de bazin, intră în apă când cursa este în desfăşurare, înainte ca toţi înotătorii de la toate echipele să  fie terminat cursa.

Membrii unei echipe de ştafetă şi ordinea lor în concurs trebuie stabilită înainte de cursă. Greşeala de a nu se respectă ordinea de pe listă, este urmată de descalificare. Se pot face înlocuiri numai în cazuri de urgenţe medicale susţinute de documente.

Orice înotător care a terminat cursa sau distanţa de parcurs într-o probă de ştafetă trebuie să  părăsească imediat bazinul fără  a deranja alţi înotători care nu şi-au terminat încă cursa. Altfel, înotătorul care a greşit sau  întreaga sa echipă de ştafetă va fi descalificat.

Dacă greşeala comisă poate periclita succesul unui înotător, arbitrul general are puterea de a permite acestuia să  concureze în seria urmatoare, iar dacă  incidentul se petrece în finală sau în ultima serie el poate hotărî repetarea ei.

Valorificarea rezultatelor:

1. Rezultatele obţinute în competiţiile organizate vor fi prezentate online pe site-ul LPIN.

2.Toate rezultatele vor fi introduse în banca de date a LPIN, vor fi trecute în fişele sportivilor şi vor deveni date de referinţă pentru înscrierile ulterioare în competiţii.

Rezultatele înregistrate în banca de date vor sta la baza statisticilor asociației.

Notă privind lista de rezultate generată în timpul concursului

Rezultatele sunt disponibile online pe www.lpin.ro în același timp cu desfășurarea concursului.

La finalul probei, după ce a înotat și ultima serie, programul generează automat lista de rezultate finală a probei respective.

Nota privind folosirea vuvuzelelor, sirenelor și altor modalități deranjante de încurajare în perioada concursurilor

Se interzice cu desăvârșire folosirea acestor instrumente pe perioada competițiilor organizate de LPIN. Competiția va fi oprită până la evacuarea persoanelor care le folosesc.

Se interzice orice încurajare, țipăt, zgomote, etc din partea aparținătorilor sau echipei în timpul starturilor. Este imperios necesar păstrarea liniștii!

 

 

                                                                                                                       ANEXA 1

Sancţiuni

 

Sanctiune

Sportiv

Antrenor

Public

1. Avertisment

-Tinuta si comportament necorespunzatoare

 

-Tinuta si comportament necorespunzatoare

-greseli privind procedurile de inscriere (intirziere in transmiterea fiselor, date eronate sau incomplete)

-intirzierea achitarii taxelor de participare la competitii;

- perturbarea fonica a desfasurarii startului (de la semnalul de pregatire pin a la cel de start)

2. Mustrare scrisa

-actiuni care pot perturba buna desfasurare a competitiei

-abateri repetate (3 ori) din punct de vedere al intocmirii si transmiterii fiselor de inscriere si a achitarii taxelor de participare;

-actiuni care pot perturba buna desfasurare a competitiei;

 

3. Amenda

50 lei – neprezentarea nemotivata la oricare din probele la care a fost inscris;

50 lei – neprezentarea nemotivata la festivitatea de premiere, desconsiderarea, deteriorarea sau distrugerea dipomelor, medaliilor sau a premiilor acordate;

50 lei – intrarea in apa in timpul desfasurarii concursului, in afara probei la care participa;

200 lei – limbaj trivial, comportament obscen la adresa sportivilor, antrenorilor, oficialilor si publicului;

50 lei – neprezentarea nemotivata a sportivilor la festivitatea de premiere;

 50 lei – insotirea sportivilor pe durata probei, de-a lungul bazinului, in spatiul de concurs;

500 lei– limbaj trivial, comportament obscen la adresa sportivilor, antrenorilor, oficialilor si publicului;

500 lei – fumatul si consumul de alcool in spatiile destinate competitiei;

 50 lei – insotirea sportivilor pe durata probei, de-a lungul bazinului, in spatiul de concurs;

500 lei – limbaj trivial, comportament obscen la adresa sportivilor, antrenorilor, oficialilor si publicului;

500 lei – fumatul si consumul de alcool in spatiile destinate competitiei;

100 lei - perturbarea fonica repetata a desfasurarii startului (de la semnalul de pregatire pin a la cel de start)

 

 

                                                                                Presedinte                           

                                                                               Aurel Vasile